استفاده پرینترهای سه بعدی در حوزه مهندسی و پزشکی

خدمات پرینتر سه بعدی فلز
دلیل توجه گسترده به خدمات پرینتر سه بعدی
16 آبان 1396
ساخت افزودنی تیتانیوم خالص یا آلیاژ Ti6Al4V
ساخت افزودنی تیتانیوم خالص یا آلیاژ Ti6Al4V
22 آبان 1396
استفاده پرینترهای سه بعدی در حوزه مهندسی و پزشکی

بعضی از صنایع پیش از این نیز برای نیاز های روزانه و متداول خود از پرینتر سه بعدی فلز استفاده کرده اند. رایج ترین آن ها حوزه مهندسی پزشکی است که به کمک روش ساخت افزودنی، پروتزها و ابزارهای شخصی سازی شده را به بیمار پیشنهاد می دهد.

از دیگر کاردبردهای پرینتر سه بعدی فلز در صنایع می توان به صنعت ساخت جواهرآلات اشاره کرد در جایی که اکثر سازندگان از پرینترهای سه بعدی پلیمری و ریخته گری با موم از بین رونده به سمت روش های ساخت افزودنی دیگر مانند روش SLM روی آورده اند. همچنین صنایع هوایی نیز روز به روز بیشتر به قطعات ساخته شده با پرینتر سه بعدی فلزی نیاز پیدا می کنند. کارخانه هایی در صنایع مختلف نظیر هواوفضا فعالند که قطعات تولیدی آن ها تماما به روش ساخت افزایشی و به صورت دقیق تر به روش پرینت سه بعدی فلز ساخته می شوند. برخی از این کارخانه ها قطعات موردنیاز موتورجت را تولید می نمایند.

از دیگر کاردبردهای پرینتر سه بعدی فلز در صنایع می¬توان به صنعت ساخت جواهرآلات اشاره کرد در جایی که اکثر سازندگان از پرینترهای سه بعدی پلیمری و ریخته¬گری با موم از بین¬رونده به سمت روش¬های ساخت افزودنی دیگر مانند روش SLM روی آورده¬اند. همچنین صنایع هوایی نیز روز به روز بیشتر به قطعات ساخته شده با پرینتر سه بعدی فلزی نیاز پیدا می¬کنند. Ge-AvioAero در ایتالیا اولین کارخانه¬ای است که قطعات تولیدی آن تماما به روش ساخت افزایشی و به صورت دقیق¬تر به روش پرینت سه بعدی فلز ساخته می¬شوند. این کارخانه قطعات موردنیاز موتورجت LEAP را تولید می-نماید.از دیگر کاردبردهای پرینتر سه بعدی فلز در صنایع می¬توان به صنعت ساخت جواهرآلات اشاره کرد در جایی که اکثر سازندگان از پرینترهای سه بعدی پلیمری و ریخته¬گری با موم از بین¬رونده به سمت روش¬های ساخت افزودنی دیگر مانند روش SLM روی آورده¬اند. همچنین صنایع هوایی نیز روز به روز بیشتر به قطعات ساخته شده با پرینتر سه بعدی فلزی نیاز پیدا می¬کنند. Ge-AvioAero در ایتالیا اولین کارخانه¬ای است که قطعات تولیدی آن تماما به روش ساخت افزایشی و به صورت دقیق¬تر به روش پرینت سه بعدی فلز ساخته می¬شوند. این کارخانه قطعات موردنیاز موتورجت LEAP را تولید می-نماید.از دیگر کاردبردهای پرینتر سه بعدی فلز در صنایع می¬توان به صنعت ساخت جواهرآلات اشاره کرد در جایی که اکثر سازندگان از پرینترهای سه بعدی پلیمری و ریخته¬گری با موم از بین¬رونده به سمت روش¬های ساخت افزودنی دیگر مانند روش SLM روی آورده¬اند. همچنین صنایع هوایی نیز روز به روز بیشتر به قطعات ساخته شده با پرینتر سه بعدی فلزی نیاز پیدا می¬کنند. Ge-AvioAero در ایتالیا اولین کارخانه¬ای است که قطعات تولیدی آن تماما به روش ساخت افزایشی و به صورت دقیق¬تر به روش پرینت سه بعدی فلز ساخته می¬شوند. این کارخانه قطعات موردنیاز موتورجت LEAP را تولید می-نماید.

دیدگاه ها بسته شده است