توجه هنرمندان و طراحان به پرینت سه بعدی

ساخت قطعات سفارشی و بادوام اتوماسیون صنعتی
ساخت قطعات سفارشی و بادوام اتوماسیون صنعتی
8 آبان 1396
خدمات پرینتر سه بعدی فلز
دلیل توجه گسترده به خدمات پرینتر سه بعدی
16 آبان 1396
توجه هنرمندان و طراحان به پرینت سه بعدی

توجه هنرمندان و طراحان به پرینت سه بعدی

به علت قابلیت طراحی اشکال هندسی و شکل های استثنایی چه از جهت زیبایی و چه از جهت کارایی، از روزهای ابتدایی تکنولوژی ساخت به روش افزودنی و پرینت سه بعدی مورد توجه هنرمندان و طراحان قرار گرفته است. با در دسترس تر شدن پرینترهای سه بعدی فلزی، درهای جدیدی برای خلق آثاری که قبلا حتی در ذهن نیز نمی گنجیدند، باز شد. می توان جواهرات شخصی، عینک، وسایل جانبی و … را با استفاده از تعداد بسیار زیادی از مواد که تعداد آن ها در حال افزایش نیز هست، ساخت.
در جایی که برندها نیاز دارند تا به روز رسانی طراحی های خود را در حداقل زمان ممکن انجام دهند تا بتوانند همچنان در بازار قابلیت رقابت داشته باشند، خدمات پرینت سه بعدی به خاطر تولید تیراژ با قیمت مناسب و زمان تولید سریع، انتخاب هوشمندانه ای است.

به علت قابلیت طراحی اشکال هندسی و شکل های استثنایی چه از جهت زیبایی و چه از جهت کارایی، از روزهای ابتدایی تکنولوژی ساخت به روش افزودنی و پرینت سه بعدی مورد توجه هنرمندان و طراحان قرار گرفته است. با در دسترس تر شدن پرینترهای سه بعدی فلزی، درهای جدیدی برای خلق آثاری که قبلا حتی در ذهن نیز نمی گنجیدند، باز شد. می توان جواهرات شخصی، عینک، وسایل جانبی و … را با استفاده از تعداد بسیار زیادی از مواد که تعداد آن ها در حال افزایش نیز هست، ساخت.
در جایی که برندها نیاز دارند تا به روز رسانی طراحی های خود را در حداقل زمان ممکن انجام دهند تا بتوانند همچنان در بازار قابلیت رقابت داشته باشند، خدمات پرینت سه بعدی به خاطر تولید تیراژ با قیمت مناسب و زمان تولید سریع، انتخاب هوشمندانه ای است.
به علت قابلیت طراحی اشکال هندسی و شکل های استثنایی چه از جهت زیبایی و چه از جهت کارایی، از روزهای ابتدایی تکنولوژی ساخت به روش افزودنی و پرینت سه بعدی مورد توجه هنرمندان و طراحان قرار گرفته است. با در دسترس تر شدن پرینترهای سه بعدی فلزی، درهای جدیدی برای خلق آثاری که قبلا حتی در ذهن نیز نمی گنجیدند، باز شد. می توان جواهرات شخصی، عینک، وسایل جانبی و … را با استفاده از تعداد بسیار زیادی از مواد که تعداد آن ها در حال افزایش نیز هست، ساخت.
در جایی که برندها نیاز دارند تا به روز رسانی طراحی های خود را در حداقل زمان ممکن انجام دهند تا بتوانند همچنان در بازار قابلیت رقابت داشته باشند، خدمات پرینت سه بعدی به خاطر تولید تیراژ با قیمت مناسب و زمان تولید سریع، انتخاب هوشمندانه ای است
به علت قابلیت طراحی اشکال هندسی و شکل های استثنایی چه از جهت زیبایی و چه از جهت کارایی، از روزهای ابتدایی تکنولوژی ساخت به روش افزودنی و پرینت سه بعدی مورد توجه هنرمندان و طراحان قرار گرفته است. با در دسترس تر شدن پرینترهای سه بعدی فلزی، درهای جدیدی برای خلق آثاری که قبلا حتی در ذهن نیز نمی گنجیدند، باز شد. می توان جواهرات شخصی، عینک، وسایل جانبی و … را با استفاده از تعداد بسیار زیادی از مواد که تعداد آن ها در حال افزایش نیز هست، ساخت.
در جایی که برندها نیاز دارند تا به روز رسانی طراحی های خود را در حداقل زمان ممکن انجام دهند تا بتوانند همچنان در بازار قابلیت رقابت داشته باشند، خدمات پرینت سه بعدی به خاطر تولید تیراژ با قیمت مناسب و زمان تولید سریع، انتخاب هوشمندانه ای است

دیدگاه ها بسته شده است