کانال های خنک کاری با استفاده از پرینت سه بعدی

بهینه سازی سازه ها
بیونیک و بهینه سازی سازه ها
28 مهر 1396
ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده
ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده
6 آبان 1396
کانال های خنک کاری با استفاده از پرینت سه بعدی

کانال های خنک کاری با استفاده از پرینت سه بعدی

به کمک پرینترهای سه بعدی فلز می توان هزینه ها در کارگاه های ساخت ابزار را کاهش داد. این هزینه ها را با بهینه سازی بازده دستگاه و کاهش هدررفت می توان کنترل نمود. یک راه حل، استفاده ازخنک کاری سازگار شده است. با ساخت ابزارها از طریق خدمات
پرینتر سه بعدی، می توان کانال های خنک کاری بسیار پیچیده ای را نزدیک سطح قطعات ایجاد نمود که باعث ایجاد یک شارحرارتی بهینه و کاهش زمان خنک کاری می شود که سبب کاهش ریسک پیچ خوردگی و بهبود کیفیت قطعه می شود.
برای قطعات بسیار پیچیده که ساخت آن ها با روش های متداول ساخت نیاز به کار فشرده و ابزارآلات هزینه بر دارد، تولید مستقیم بوسیله پرینتر سه بعدی فلزی می تواند سودمند باشد.

به کمک پرینترهای سه بعدی فلز می توان هزینه ها در کارگاه های ساخت ابزار را کاهش داد. این هزینه ها را با بهینه سازی بازده دستگاه و کاهش هدررفت می توان کنترل نمود. یک راه حل، استفاده ازخنک کاری سازگار شده است. با ساخت ابزارها از طریق خدمات
پرینتر سه بعدی، می توان کانال های خنک کاری بسیار پیچیده ای را نزدیک سطح قطعات ایجاد نمود که باعث ایجاد یک شارحرارتی بهینه و کاهش زمان خنک کاری می شود که سبب کاهش ریسک پیچ خوردگی و بهبود کیفیت قطعه می شود.
برای قطعات بسیار پیچیده که ساخت آن ها با روش های متداول ساخت نیاز به کار فشرده و ابزارآلات هزینه بر دارد، تولید مستقیم بوسیله پرینتر سه بعدی فلزی می تواند سودمند باشد.
به کمک پرینترهای سه بعدی فلز می توان هزینه ها در کارگاه های ساخت ابزار را کاهش داد. این هزینه ها را با بهینه سازی بازده دستگاه و کاهش هدررفت می توان کنترل نمود. یک راه حل، استفاده ازخنک کاری سازگار شده است. با ساخت ابزارها از طریق خدمات
پرینتر سه بعدی، می توان کانال های خنک کاری بسیار پیچیده ای را نزدیک سطح قطعات ایجاد نمود که باعث ایجاد یک شارحرارتی بهینه و کاهش زمان خنک کاری می شود که سبب کاهش ریسک پیچ خوردگی و بهبود کیفیت قطعه می شود.
برای قطعات بسیار پیچیده که ساخت آن ها با روش های متداول ساخت نیاز به کار فشرده و ابزارآلات هزینه بر دارد، تولید مستقیم بوسیله پرینتر سه بعدی فلزی می تواند سودمند باشد.

دیدگاه ها بسته شده است