سایر کاربردها

16 مهر 1396
ساخت قطعات فلزی

ساخت قطعات فلزی و قالب ها

ساخت قطعات فلزی یکی از مزایای ساخت به روش پرینت سه بعدی فلز امکان وارد نمودن مستقیم یک عملکرد در ساخت قطعاتی مانند قالب ها یا […]